Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

2. celoslovenská pacientska konferencia AOPP

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa 23. a 24. novembra zišli pacienti s odborníkmi z oblasti farmakológie, lekárstva a zdravotníctva, aby na druhom ročníku celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP, a zároveň Tretej národnej konferencii EUPATI SK, diskutovali o aktuálnych témach v zdravotníctve. Kým minulý ročník sa zaoberal zmenami v zákone 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, tento ročník bol venovaný včasnej intervencii ako základe úspešnej liečby, klinickému skúšaniu liekov a biosimilarom.

Konferencia sa tento rok konala pod záštitou ministerky zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Program konferencie

Počas prvého dňa konferencie vystúpili rečníci v 1. bloku s prednáškami na tému Včasná intervencia ako základ úspešnej liečby.

Mgr. Jana Hlaváčová, Ministerstvo zdravotníctva ČR – Ročná prax so systémovým zapojením pacientov

Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, Ministerstvo zdravotníctva SR – Národný onkologický program – súčasné prístupy a perspektívy v riešení konceptu včasnej prevencie a intervencie

Záver:

 • spolupráca s pacientskymi organizáciami v oblasti prevencie a včasnej intervencie u onkologických ochorení je esenciálna
 • zvyšovanie zdravotnej gramotnosti
 • zmena správania (zodpovednosť jedinca za svoje zdravie)
 • zlepšenie dostupnosti nástrojov včasnej intervencie u onkologických ochorení implementáciou NOP a ŠPDTP do praxe
 • komplexný manažment rodín a spolupráca

Mgr. Ivan Chalup, MPH, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu – Včasný prístup k liečbe – význam pre pacienta a spoločnosť

 • včasná liečba môže zmeniť priebeh ochorenia
 • Význam pre pacienta – vyššia účinosť; zlepšenie v celkovom prežívaní; menej nežiadúcich účinkov
 • Význam pre spločnosť – prevencia a prognóza ochorení; zlepšený manažment ochorenia; znížený počet hospitalizácií

MUD. Jozef Dolinský, Národný onkologický ústav – Moderné trendy v diagnostike onkologických ochorení a ich dopad na liečbu

Záver – genomická medicína – otvorené otázky:

 1. Premietne sa detekcia väčšieho percenta mutácií aj do zlepšenia prognózy pacientov ?

― správne načasovanie NGS ?

― schopnosť lekárov správne interpretovať výsledky

― dostupnosť „cielených” terapií („off—label”)

Potrebujeme nové štúdie

 

 1. Majú „budgetholders” znášať vysoké náklady na NGS a následnú liečbu „cielenými” terapiami

v „off—label” indikáciách ?

― viacerí kritici vytýkajú návrh CMS pokryť NGS, vyžadujú viac dôkazov, že NGS skutočne prináša

benefit, obávajú sa vysokých nákladov a možných nežiadúcich účinkov „cielených” liekov

 

MUDr. Terézia Szádocka, GENAS – Prístup k liečbe chronicky chorých pacientov v Európe a na Slovensku

Záver:

Generické lieky sú svojimi terapeutickými účinkami rovnaké ako originálne liečivá, ale za výrazne nižšie ceny.

Biologicky podobné lieky predstavujú nové možnosti liečby závažných chronických  ochorení.

Podpora generických a biologicky podobných liekov umožňuje

– včasne  liečiť väčší počet pacientov

– priniesť do systému zdravotníctva finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť.

 

Mgr. Zdenka Slunká, PhD., Dr. MAX – Lekáreň – miesto starostlivosti a prevencie chorôb

Odborné kampane: DIABETES, SRDCOVÉ OCHORENIA, OCHRANA PRED SLNKOM, MATKA A DIEŤA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, DENTÁLNA HYGIENA

Výsledky kampaní:

 • Počas merania sme sa zamerali na ľudí s hodnotou glykémie nad 11,1 mmol/l. Táto hodnota by u zdravého človeka nemala byť prekročená.
 • V priebehu 4 rokov sa nám podarilo zachytiť viac ako 500 ľudí s podozrením na diabetes.
 • Niektorí z nich sa vrátili s lekárskym predpisom na antidiabetiká.
 • Možnosť merania glykémie využili aj diabetici. Vyhodnotili sme percento diabetikov s hodnotami nad 7,2 na lačno a nad 10 po jedle.
 • 41%diabetikov malo vysokú glykémiu.

Plánované kampane na rok 2019: dentálna hygiena, fotoprotekcia, stres, únava, diabetes

 

Ing. Katarína Danková, PhD., MHA, SK-MED – Financovanie nemocníc – nový ozdravný plán nemocníc, bude starostlivosť dostupná?

SK+MED je jedným zo zúčastnených partnerov na chode zdravotníctva a je našim cieľom zabezpečenie dostupnosti adekvátnych a moderných terapií a to i v náročnom ekonomickom prostredí.

SK+MED vníma potrebu zreálnenia platieb za poskytovanú nemocničnú zdravotnú starostlivosť spolu s racionálnym nastavím prerozdelenia úhrad a úpravu nastavenia DRG spolu so zachovaním kategorizácie ŠZM ako nástrojov pre zaistenie dostupnosti relevantnej účinnej liečby a garantovanej bezpečnosti pacientov.

 

MUDr. Katarína Kafková, Asociácia zdravotných poisťovní SR – Aj menej je niekedy viac – všetci potrebujeme lepšiu zdravotnú starostlivosť

Slovenské zdravotníctvo dnes:

 • V roku 2017 bolo na Slovensku 1,017 mil. hospitalizácií
 • Na Slovensku máme cca. 32 000 lôžok
 • Ich obložnosť je iba 72 % vs. 80 % v krajinách západnej Európy
 • Pritom priemerná dĺžka hospitalizácie v SR je dlhšia – 8,3 dní vs. 6,5 dní v krajinách záp. Európy

Očakáva sa, že bude potrebné významne zvýšiť lôžkové kapacity:

 • Geriatria (+57 %)
 • Dlhodobá starostlivosť (+46 %)
 • Interná medicína (+ 36 %)
 • Kardiológia (+33 %)

 

Naopak, klesne dopyt po lôžkach na oddeleniach:

 • Gynekológia (-12 %)
 • Neonatológia (-21 %)

Zdroj: MoH, VšZP, Dôvera ZP, Union ZP, BCG

 

Čo čaká nemocnice?

 • Nové kritériá kvality zdravotnej starostlivosti – cieľom je priblížiť výsledky liečby k priemeru vyspelých krajín západnej Európy
 • Nové kritériá pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti – pacient dostane na jednom mieste komplexnú starostlivosť

Detailné kritériá predstaví MZ SR 27.11.2018.

 

Čo prinesú zmeny pacientom:

 • Bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu pacientov
 • Viac peňazí na lôžko – priestor na investície do lepších nemocníc
 • Ľudský faktor do nemocníc – viac času personálu na pacienta
 • Lôžka na následnú a doliečovaciu starostlivosť

 

Pracovná skupina, ktorá pripravuje zmeny v LZS

 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Inštitút zdravotnej politiky
 • Ministerstvo financií SR
 • Implementačná jednotka Úradu vlády SR
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Dôvera ZP
 • Union ZP
 • The Boston Consulting Group

 

 

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA, ProCare a Svet zdravia – Začali sme hovoriť pravdu o nozokomiálnych nákazách

Stratégia prevencie a kontroly infecií – projekt Svetu zdravia „nemocničný epidemiológ“ – 1.1.2017

 • Takmer 30% nozokomiálnych nákaz je možné predísť intenzívnymi stratégiami a programami prevencie a kontroly NN.
 • 60% NN súvisí s nedostatočnou hygienou rúk.
 • Štúdie ECDC jednoznačne dokazujú že náklady na prevenciu NN sú 10x nižšie ako náklady na ich liečbu.

Preventívne opatrenia: správne nastavenie HER: Hygienicko – epidemiologický režim je komplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadení a komplex epidemiologických opatrení zameraných na ochranu zdravia pacienta a zamestnanca zariadenia a na predchádzanie vzniku a šíreniu nemocničných nákaz.

Hygiena rúk a správne používanie OOPP – Pokožka rúk zamestnanca zdravotníckeho zariadenia musí byť bez poranení a infekcií, nechty musia byť krátke, upravené, čisté, nenaloakované, nesmú byť gélové alebo umelé, na rukách nesmú byť prstene a náramky.

Prevencia postkatétrových uroinfekcií – preškoliť zdravotníkov z postupov a rizík pri zavádzaní a starostlivosti o PMK.

Prevencia infekcií v mieste chirurgického výkonu.

Prevencia infekcií krvného riečiska.

Prevencia ventilátorovej penumónie.

Leták – pacienti, pomôžte nám v boji proti infekciám.

 

V druhom bloku konferencie budú prednášky orientované na témy Pacient a liek.

Mgr. Richard Fides, OZ Sekunda – „Čas je mozog“ – včasná intervencia v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie cievnej mozgovej príhody

Ciele:

sekundárna prevencia – budovať povedomie o nCMP

 • znalosť symptómov
 • nutnosť okamžite volať číslo 155 (už pri prvých príznakoch)

optimalizovať manažment pacientov s nCMP

 • nové Odborné usmernenie MZ SR
 • vytvorenie siete IC a centier EVaIR
 • app

primárna prevencia – fibrilácia predsiení

 • znalosť rizikových faktorov
 • predchádzanie nCMP

 

MUDr. Anna Bobčáková, Univerzitná nemocnica Martin – Biologická liečba – nádej súčasnej medicíny

Biologická liečba: Odvodená od živých organizmov – získaná z prírodných zdrojov (organizmov) alebo syntézou v laboratóriách pomocou živých organizmov metódami biotechnológie

Monoklonálne protilátky: Protilátky jedného druhu schopné naviazať sa na cieľové štruktúry, ktoré boli identifikované ako kľúčové v rámci vývoja určitého ochorenia, čím dôjde k ovplyvneniu procesov súvisiacich s daným ochorením v ľudskom tele. Využitie – pneumológia, imunológia, neurológia, onkológia, hematológia, reumatológia, dermatológia, gastroenerológia, kardiológia, infektológia, transplantačná medicína, oftalmológia.

Nežiadúce účinky monoklonálnych protilátok – krátkodobé a mierne: chrípkové prejavy (bolesť hlavy, slabosť, triaška), reakcie z precitlivenosti (lokálne/celkové), riziko niektorých typov infekcií (skríning).

Záver: patria k najpokrokovejším liečebným metódam; cielené = účinné; nákladné

Počas prvého dňa konferencie bude AOPP prvýkrát udeľovať ceny „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Je to ocenenie vyjadrujúce charakter starostlivosti, založenej na odbornosti, humanite, ľudskosti a pomoci pacientskym organizáciám a pacientom pri liečbe, vzdelávaní, vyrovnávaní sa s ich ochorením. AOPP bude udeľovať ocenenie v dvoch kategóriách pre jednotlivé povolania „Môj lekár“ a „Moja sestra“ na základe výberu odbornej poroty, ktorú menuje predsedníctvo AOPP.

Odborná porota AOPP zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií i médií vybrala 10 lekárov a 10 sestier, ktorým udelili tituly v spomínaných dvoch kategóriách.

Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ je prestížnym ocenením, ktorým AOPP vyjadruje svoje uznanie oceneným lekárom a sestrám za ich prácu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k pozdvihnutiu statusu zdravotníckych povolaní, ktoré sú základnými piliermi v našom zdravotníctve a zároveň aj k budovaniu  vzájomnej dôvery, podpory, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou liečby a uzdravovania pacientov.

Druhý deň konferencie, 24.11.2018, program:

Včasná intervencia – čo si pod tým predstavujeme, Pohľad lekára

Ing. Petra Balážová, Národná platforma Fit for Work Slovensko – Predstavujeme projekt Fit for Work – https://aopp.sk/clanok/fit-work-vyzva-konat

Pacient v klinickom skúšaní – reálny príbeh pacienta a jeho skúsenosť s klinickým skúšaním. Ako sa k nemu dostal, aké bolo byť súčasťou klinického skúšania, ako sa ostatní pacienti môžu do klinického skúšania zapojiť, čo je potrebné urobiť pred a počas klinického skúšania, možnosti účasti pacientov na klinickom skúšaní, a pod.

Predstavenie portálu klinického skúšania liekov – http://www.aifp.sk/sk/klinicke-skusanie-formular/

Diskusia o revízii úhrad za lieky