Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

9. workshop – Aktuality správnej klinickej praxe

Dňa 20.4. sa zástupcovia AOPP, ktorí sa zároveň venujú vzdelávaniu pacientov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja, zúčastnili 9. workshopu – Aktuality správnej klinickej praxe, Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2017: Implementácia Nariadenia EÚ č.536/2014 v Slovenskej republike – Aktuálny stav, perspektívy a úlohy. Tento workshop bol zároveň jubilejným 20. celoštátnym stretnutím etických komisií v SR a organizovali ho Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie v spolupráci so Sekciou farmácie a liekovej politiky a Sekciou zdravotnej starostlivosti MZ SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave. V prvej časti prednášok sme sa venovali práve implementácii spomínaného nariadenia a najbližším regulačným a inštitucionálnym zmenám z pohľadu MZ SR, ŠÚKL, etických komisií, zadávateľov a CRO. V druhej časti sme sa venovali klinickým skúšaniam z pohľadu pacienta, výhodám a bariéram účasti pacientov v klinických skúšaniach, predstavili sme aktivity Národnej platformy EUPATI Slovensko a ukázali sme praktické skúsenosti dvoch pacientskych expertiek z kurzu EUPATI v našich podmienkach. Zhrnutie a závery pre prax budú v najbližšej dobe zverejnené na www.klinickafarmakologia.sk.