Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Novinky z EUPATI

V júni sa konalo dvojdňové stretnutie všetkých národných platforiem EUPATI v Berlíne. Bolo rozdelené na dve časti – valné zhromaždenie národných platforiem a budovanie ich kapacít. Program bol zameraný na rozvoj a rozširovanie projektu EUPATI.

Európska akadémia pacientov (EUPATI) ponúka školenia pacientskym expertom (pozn. pacientom, ktorí absolvovali EUPATI školenie pre pacientskych expertov) v oblasti vývoja liekov, klinických štúdií, nariadení a hodnotenia zdravotníckych technológií. Tento program pôvodne vznikol za podpory Iniciatívy pre inovačné lieky (IMI), teraz je súčasťou programového portfólia EPF.

Národné platformy EUPATI sa prvýkrát spoločne stretli 27. júna 2017 v Berlíne. Na stretnutí bolo zastúpených 15 z 18 národných platforiem. Organizátormi boli IPPOSI, zastrešujúca pacientska orgnaizácia a EUPATI partner Írsko.

Okrem prezentácií zástupcov národných platforiem z Nemecka, Nórska, Írska, Španielska a Rumunska, účastníci podrobne diskutovali aj o tom, ako môžu národné platformy viac spolupracovať. Každá platforma podlieha rôznym legislatívnym a organizačným štruktúram, čo v praxi môže znamenať zložitú spoluprácu a koordináciu. Workshop v druhej časti školenia ukázal, že platformy považujú za najdôležitejšie spolupracovať v oblasti vzdelávacích a informačných projektov, ktoré budú poskytovať objektívne a vedecky podložené informácie.

Školenie školiteľov – tvorivá zábava

Druhý deň sa niesol v znamení budovania kapacít pre členov národných platforiem. Cieľom stretnutia bolo ďalej školiť a povzbudiť účastníkov, aby znásobili svoje vedomosti z EUPATI školiaceho programu pre pacientskych expertov a v praxi využívali EUPATI Toolbox pri vzdelávacích aktivitách.

Účastníci diskutovali o rôznych spôsoboch výučby, aj prebrali niekoľko techník/návodov, ako zorganizovať vzdelávací event, jeho hlavné nástrahy a odporúčania na úspech a čo je najdôležiejšie, ako čo najviac využiť pri vzdelávaní EUPATI Toolbox.

Toolbox okrem článkov, videí a obrázkov ponúka aj šablóny na prezentácie a usmernenie s názvom „Starter Kit“. Odkaz, s ktorým účastníci odchádzali znel: „Používajte, prispôsobte, zdieľajte, šírte znalosti a vedomosti“.

Čo bude nasledovať?

EUPATI bude naďalej organizovať eventy zamerané tak na národné platformy ako aj na jednotlivých pacientskych expertov a školiteľov, aby sa zvyšoval počet vyškolený a vzdelaných ochrancov práv pacientov v Európe.

 

Voľný preklad z: http://www.eu-patient.eu/News/News/eupati-strengthens-its-network-through-two-important-events/