Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Pacientska deklarácia o vzdelávaní

Úspešne schválená Pacientska deklarácia o vzdelávaní

  1. Podporujeme víziu Európskeho pacientskeho fóra, aby všetci pacienti v Európskej únii mali na princípe rovnosti spravodlivý prístup k vysoko kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a na pacienta orientovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
  2. Vzdelávanie pacientov pokladáme za nevyhnutný prvok pri riešení problémov a pri ďalšom systematickom rozvoji zdravotníctva.
  3. V súčasnosti vystupuje pacient v systéme zdravotnej starostlivosti ako jej prijímateľ. Budúci systém uvažuje o pacientovi ako o vzdelanom partnerovi. Informovaný a vzdelaný pacient má prehľad o poskytovanej zdravotnej starostlivosti a podieľa sa na tvorbe systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  4. Vzdelávanie pacientov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Je potrebné, aby pacientske vzdelávanie nadobudlo charakter sústavného celoživotného vzdelávania na akademickej pôde. Preto podporujeme ďalší rozvoj Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
  5. Cieľom Národnej platformy EUPATI na Slovensku je pozdvihnutie občianskej angažovanosti pacientov na novú, európsku úroveň. Európska akadémia pacientov EUPATI je zdrojom komplexných, vedecky spoľahlivých, objektívnych a zrozumiteľných informácií pre pacientov v oblasti výskumu a vývoja liekov. Národná platforma EUPATI bude garantom cieleného vzdelávania, pričom bude aktívne využívať nástroje EUPATI – Toolbox a ďalšie.
  6. Je potrebné stanoviť transparentné kritériá vzdelávania pacientov, vrátane jeho financovania v záujme kontinuálnej podpory vzdelávania pacientov. Zabezpečiť legitímnosť včasného a transparentného zapájania pacientov do rozhodovacích procesov v zdravotníctve a do vedeckovýskumných projektov.
  7. Je nevyhnutné iniciovať a podporovať vypracovanie a financovanie kvalitne manažovaných národných programov a informačných kampaní o potrebe a cieľoch vzdelávania pacientov.
  8. Úlohou pacientskych organizácií je verejne a koordinovane presadzovať a obhajovať záujmy pacientov a podporovať efektívne modely spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni.
  9. Medicínskych špecialistov považujeme za kľúčových partnerov pri vzdelávaní pacientov, a preto žiadame zapojenie zástupcov pacientov do verejnej odbornej diskusie o potrebe, dostupnosti a fungovaní špecializovanej odbornej starostlivosti vo všetkých súčasných medicínskych špecializáciách, ktoré sú k dispozícii v medicínskej praxi na Slovensku (ako napr. diabetológia, hepatológia a pod.).
  10. Podporujeme vznik a rozvoj Národnej platformy EUPATI na Slovensku ako súčasti celoeurópskej vzdelávacej iniciatívy, ktorá je modelom spolupráce pacientskych organizácií, politických inštitúcií, priemyslu, vedeckej a akademickej obce. Pozývame do našich radov každého, kto má záujem byť súčasťou tejto celoeurópskej iniciatívy.

V Bratislave 20. 2. 2016

Účastníci konferencie EUPATI