Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Prednášky

Národná platforma EUPATI Slovensko ponúka širokú škálu prednášok, z ktorých si môžete vybrať. Každú prednášku prispôsobujeme na potreby konkrétnej pacientskej organizácie.

Zoznam ponúkaných téz:

 1. Vzdelávanie pacientov
  1. Vzdelaný pacient a jeho postavenie v systéme
  2. Vzdelávanie na akademickej pôde – Slovenská akadémia vzdelávania pacientov
  3. Národná platforma EUPATI Slovensko, EUPATI TOOLBOX – využitie v pacientskych organizáciách
  4. Etika a transparentnosť pacientskych organizácií
  5. Pacientske kluby, ich vedenie a organizácia
  6. Mladí pacienti v zdravotnom systéme
  7. Komunikácia s lekárom – teória a prax
  8. Informácie pre pacienta – ako rozumieť „Písomnej informácii pre používateľa“ – PIL (príbalový leták lieku)
  9. Zdravotnícke pomôcky
  10. Vakcinácia ako nástroj prevencie
  11. Zdravotnícka politika a jej význam
 2. Farmakoekonomika
  1. Základy farmakoekonomiky pre pacientov
  2. Typy farmakoekonomických hodnotení
  3. Ekonomické dopady ochorenia na pacientov (úhrada liekov, cestovanie k lekárovi, znížený príjem počas PN a pod.)
 3. Vývoj a výskum liekov
  1. Základné informácie o lieku
  2. Druhy liekov, personalizovaná medicína
  3. Bezpečnosť lieku, definícia benefitu a rizika lieku,
  4. Regulačné procesy o registrácii lieku, zdravotníckej pomôcky
  5. Inovatívne lieky (pri rôznych ochoreniach)
  6. Klinické štúdie – zrod lieku a jeho cesta k pacientov
  7. Klinické skúšanie liekov – pohľad pacienta *
  8. Klinické skúšanie liekov – princípy a špecifiká pre jednotlivé diagnózy *
 4. Farmakoepidemiológia
  1. Základy racionálneho užívania liekov – interakcie, NÚL
  2. Základy racionálneho užívania liekov – SPC, PIL
  3. Dodržiavanie zásad liečby – adherencia a kompliancia
  4. Interakcie liekov so stravou a výživovými doplnkami
  5. Lieky a výživové doplnky – v čom je rozdiel?
 5. Sociálne poradenstvo
  1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
  2. Ochrana  osôb so zdravotným postihnutím v pracovno-právnych vzťahoch
  3. Sociálne služby (zariadenia sociálnych služieb, opatrovateľská služba, úhrada sociálnych služieb)
  4. Práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (výber poskytovateľa, informovaný súhlas, zdravotná dokumentácia)
  5. Nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou (Úrad pre dohľad, občiansko-právne a trestné konanie)
  6. Zdravotná starostlivosť v zahraničí
  7. Zdravotné poistenie a úhrada zdravotnej starostlivosti (vrátane výnimiek)
 6. Lieková legislatíva
  1. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo ZP
  2. Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
  3. Vyhláška MZ SR č. 518/2001 Z.z. o registrácii liekov
  4. Vyhláška MZ SR č. 198/2001 Z.z. o správnej lekárenskej praxi
  5. Vyhláška MZ SR č. 395/2005 Z.z. o farmakoekonomickom rozbore lieku
 7. Kvalita života
  1. Kvalita života a jej meranie a hodnotenie
  2. Dotazníky kvality života
  3. Kvalita života a preferencie pacientov s určitým ochorením
 8. Klinické štúdie
  1. Klinické štúdie – možnosť účasti pacienta v klinickej štúdii
  2. Potenciál a realita zapájania pacientov do klinických štúdií
 9. HTA (posudzovanie zdravotníckych technológií)
  1. Pacient ako súčasť hodnotenia a posudzovania medicínskych technológií. Príležitosť či hrozba?

V prípade záujmu o prednášku nás neváhajte kontaktovať tu.